• vanaf €65 gratis verzending binnen NL en BE
 • Bestelling uiterlijk volgende werkdag verstuurd
 • Gratis verzending binnen Amsterdam


  Privacy Policy

  Mikomodo respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
   

  Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

   

  Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

  Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

   

  De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


   

  Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): MIKOMODO
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Mikomodo, gevestigd te Diezestraat 11H, 1078JLAmsterdam, kvk-nummer: 

   

  Artikel 2 - Toegang tot de website

   

  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

   

  Artikel 3 - De content van de website  

   

  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

   

  Artikel 4 - Het beheer van de website

   

  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

   

  Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

   

  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

   

  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

   

  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

   

  Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

   

  Uw gegevens worden verzameld door Mikomodo. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

   

  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

   

  Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

   

  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

   

  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

   

  Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

   

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

   

  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

   

  Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

   

  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

   

  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

   

  Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

   

  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

   

  Artikel 11 - Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

  - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

  1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  - Geen overige cookies

  1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
  2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

  Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

   

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

   

  Artikel 13 - Toepasselijk recht

   

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

   

  Artikel 14 - Contact

   

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Mikomodo Klantenservice, [email protected].

  COOKIEVERKLARING

   

  1. Het gebruik van cookies

   

  MIKOMODO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

   

  Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
   

  1. Toestemming voor het gebruik van cookies

   

  Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.  

   

  1. Type cookies en hun doelstellingen


  Wij gebruiken de volgende type cookies:

   

  - Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

  - Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

  - Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

   

   

  1. Je rechten met betrekking tot je gegevens


  Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via [email protected]. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

  1. Cookies blokkeren en verwijderen

  Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
   

  Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

  Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

  Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

   

  1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies


  De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

  In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op MIKOMODO wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

  Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via [email protected]. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

   7. Slotopmerkingen

  Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met [email protected].

  PROTOCOL MELDPLICHT DATALEKKEN

   

  Overwegingen

   

  • MIKOMODO hecht belang aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt
  • het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden
  • MIKOMODO is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om (ernstige) datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen 
  • MIKOMODO wenst aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen
  • MIKOMODO heeft daarom een beleid geformuleerd om zo adequaat mogelijk te handelen indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt

   

  1 -  Definitie datalek

   

  Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

   

  2 - Interne verantwoordelijke melding datalekken

   

  1. MIKOMODO heeft een interne verantwoordelijke voor de verwerking van datalekken aangesteld die verantwoordelijk is  voor de melding van een datalek.
  2. Deze verantwoordelijke is de afdeling Klantenservice, met als 1e aanspreekpunt: Saskia Swint, telefoonnummer: ; e-mailadres: [email protected] , hierna te noemen: ‘interne verantwoordelijke’. 

   

  3 - Interne melding bij ontdekking van een datalek

  1. Degene die een datalek bij MIKOMODO ontdekt, meldt dit per omgaande aan de interne verantwoordelijke. 
  2. Indien mogelijk, zorgt degene die het datalek heeft ontdekt er gelijktijdig voor dat de gelekte gegevens meteen op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt.

   

  4 - Onderzoek door de interne verantwoordelijke

   

              De interne verantwoordelijke onderzoekt onder meer:

  • of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen worden
  • wie of welke afdelingen binnen de organisatie betrokken zijn bij het datalek
  • of er een verwerker betrokken is bij het incident

   

  5 - Bestrijding datalek 

   

  De interne verantwoordelijke stopt het datalek indien dat nog kan en neemt voorts de noodzakelijke maatregelen om het datalek zo goed mogelijk te bestrijden.

   

  6 - Vaststelling van de gevolgen van een datalek

   

  De interne verantwoordelijke onderzoekt de mogelijke gevolgen van het datalek aan de hand van de aard en de omvang van de gegevens die gelekt zijn en stelt vast wat de nadelige gevolgen van de betrokkenen kan zijn.


   

  7 - Medewerking verstrekking gegevens omtrent het datalek

   

  De ontdekker/melder van het datalek biedt alle medewerking aan de interne verantwoordelijk door zo snel en zo goed mogelijk (schriftelijk) antwoord te geven op de volgende vragen: 

  • wat is er gebeurd? (omschrijving van het incident)
  • ging het per ongeluk of is het veroorzaakt door kwade opzet (denk aan gehackte gegevens)?
  • wanneer is het gebeurd? (datum en tijdstip)
  • wanneer is het ontdekt?
  • wat voor gegevens(registers) zijn gelekt? 
  • zijn de gegevens versleuteld, en zo ja hoe?
  • konden de gegevens op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt, en zo ja, is dat gebeurd?
  • wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen?
  • welke groep(en) personen is/zijn hierdoor getroffen? (bijvoorbeeld: leerlingen, patiënten, premium leden) 
  • hoeveel personen zijn hierdoor (bij benadering) getroffen?
  • zijn er ook gegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het datalek?
  • konden er al technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het incident?


  8 - Beschikbaarheid personeel na ontdekking datalek

   

  De verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek heeft plaatsgevonden alsook de ontdekker van het datalek en iedereen die vanuit hun functie of kennis in staat is om organisatorische en/of technische maatregelen te treffen om de gevolgen van het datalek te beperken, houden zich de 1e 24 uur na ontdekking van het datalek beschikbaar voor overleg met de interne verantwoordelijke c.q. eventueel door hem aangewezen experts en voor het zo nodig uitvoeren van opgedragen werkzaamheden als gevolg van het datalek.

   

   

  9 - Beslissing melding datalekken

  1. De interne verantwoordelijke beslist zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 60 uur na ontdekking van het datalek - al dan niet in overleg met de verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek is ontdekt en/of door hem aangewezen experts - of het datalek dient te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. 
  2. Een datalek wordt in principe altijd gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
  3. De melding van het datalek gaat gepaard met beantwoording van de vragen zoals omschreven in onderdeel 7. 
  4. Een datalek dat gemeld is aan de Autoriteit Persoonsgegeven wordt eveneens gemeld aan de betrokkenen indien het een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, tenzij inmiddels passende maatregelen zijn genomen dat het hoge risico heeft afgewend.

   

  10 - Melding datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegeven en/of betrokkenen

  1. De interne verantwoordelijke draagt zo nodig zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n). 
  2. Melding geschiedt zo spoedig mogelijk na de ontdekking en uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking van het datalek. 
  3. Het is enige andere werknemer dan de interne verantwoordelijke niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te melden.
  4. Als een werknemer het niet eens is met de beslissing van de interne verantwoordelijke omtrent het al dan niet melden van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan kan hij zijn grieven kenbaar maken aan de directie. 
  5. Indien daartoe verzocht, verleent een werknemer alle medewerking aan de verantwoordelijke om de getroffen personen conform artikel 34 AVG te kunnen informeren omtrent het datalek.

   

  11 - Gevolgen melding datalekken

  1. Indien het datalek negatieve gevolgen heeft voor betrokkenen, dan doet de interne verantwoordelijke er alles aan om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 
  2. Afhankelijk van de aard en de omvang van het datalek voor betrokkenen bepaalt de interne verantwoordelijke:
  • op welke wijze betrokkenen worden geïnformeerd (waaronder in ieder geval de mededelingen worden gedaan welke soorten persoonsgegevens getroffen zijn, wat de mogelijke gevolgen zijn, welke maatregelen MIKOMODO neemt en op welke wijze betrokkenen zelf de schade kunnen voorkomen of beperken)
  • welke nazorg betrokkenen krijgen
  • welke acties in het belang van de organisatie noodzakelijk zijn
  1. Indien een datalek heeft plaatsgevonden - ongeacht of deze is gemeld of niet - worden zo spoedig mogelijk adequate technische en/of organisatorische maatregelen getroffen om toekomstige gelijksoortige datalekken te voorkomen.

   

  12 - Bijhouden register datalekken

   

  De interne verantwoordelijke houdt een register bij van alle datalekken, waarin alle gegevens rondom het datalek worden geregistreerd, zoals:

  • een omschrijving van het incident
  • datum en tijdstip van het datalek
  • datum en tijdstip ontdekking van het datalek?
  • omschrijving van de soort gelekte persoonsgegevens
  • omschrijving van de categorie(en) van betrokkenen die zijn getroffen
  • omschrijving aantal betrokkenen (bij benadering) 
  • of ook gegevens van personen in andere EU-landen zijn gelekt
  • of het incident is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo ja datum en tijdstip melding
  • of het incident is gemeld aan de betrokkenen en zo ja, datum en tijdstip melding
  • op welke wijze betrokkenen zijn geïnformeerd
  • de gevolgen van het datalek, met indien mogelijk vermelding van datum en tijdstip 
  • welke technische en/of organisatorische maatregelen zijn getroffen na het datalek, met vermelding van datum en tijdstip

  Dit protocol meldplicht datalekken is opgemaakt op 07 mei 2021. 

  VERWERKINGSREGISTER

   

  Contactgegevens:

   

  Bedrijfsnaam: Mikomodo, Diezestraat 11H, 1078JL Amsterdam, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer: +31 (0)6 42570719

  Verantwoordelijke: S.M. Swint, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer: +31 (0)6 42570719

   

  Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

   

  Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaats

  Categorie betrokkenen: Klanten

  Grondslag voor de verwerking: Toestemming

  Doel verwerking: Verwerken bestellingen

  Zelf verwerken: Ja  

  Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 

  EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing/Niet nodig 

  Bewaartermijn: onbekend

  Veiligheidsmaatregelen: Geen/ n.v.t. 

   

  Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens: NVT 

   

  Datum aanmaken register: 07 mei 2021

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0